Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Algemeen

1.1 Deze “Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden van Hoedemakers bouw en ontwikkeling d.d. 01 februari 2014” (hierna ook te noemen: “deze Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanvragen en opdrachten van Hoedemakers.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Hoedemakers”: Hoedemakers bouw B.V. en/of Hoedemakers ontwikkeling B.V. en/of Hoedemakers holding B.V. en/of Hoedemakers beheer en beleggingen B.V., alsmede de met haar in concernverband gelieerde vennootschappen die de Opdracht aan de Wederpartij verstrekt;
“Wederpartij”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon tot wie de Opdracht is gericht, respectievelijk aan wie de Opdracht is verleend;
“Opdracht”: de door Hoedemakers opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;
1.3 De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van de Hoofdaannemingsovereenkomst, alsmede onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van schriftelijke goedkeuring van de Wederpartij door Principaal en/of Bouwdirectie.

ARTIKEL 2: Opdracht

2.1 De Wederpartij dient de Opdracht binnen twee weken na dagtekening van de Opdracht ongewijzigd en ondertekend aan Hoedemakers te retourneren. Indien de Wederpartij in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Op alle Opdrachten zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
a. deze Algemene Voorwaarden;
b. alle op de Opdracht betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen en de daarbij behorende tekeningen, processen-verbaal en/of staat/staten van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen. Indien deze documenten onderling tegenstrijdigheden zouden bevatten, prevaleert het document met het hoogste volgnummer, danwel, indien geen volgnummer is aangegeven, het document van de meest recente datum;
c. de bepalingen van de Hoofdaannemingsovereenkomst voor zover verband houdende met de levering en/of het werk waar de Opdracht betrekking op heeft;
d. de UAV 2012, voor zover deze niet reeds van toepassing zijn op basis van punt b of punt c van dit artikellid.
2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de in het tweede lid, sub a tot en met d genoemde documenten prevaleren de bepalingen uit de eerder genoemde documenten boven de bepalingen uit de later genoemde documenten. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de Opdracht en bepalingen uit de in het tweede lid van dit artikel genoemde documenten, gaat de inhoud van de Opdracht vóór.
2.4 Een compleet bestek met staten van aanvulling ligt voor de Wederpartij ter inzage op het kantoor van Hoedemakers. Tot al hetgeen waartoe Hoedemakers jegens de Principaal is gehouden, is de Wederpartij op zijn beurt jegens Hoedemakers gehouden.
2.5 De Wederpartij is verplicht om Hoedemakers schriftelijk te waarschuwen voor eventuele onjuistheden en/of tegenstrijdheden in de aan hem ter beschikking gestelde gegevens en documenten. Indien de Wederpartij verzuimt Hoedemakers schriftelijk te waarschuwen voor onjuistheden/tegenstrijdigheden die hem bekend zijn en/of redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn voor opdrachtverstrekking, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen hiervan en heeft de Wederpartij geen recht op bijbetaling.
2.6 Eventuele door de Wederpartij gewenste afwijkingen van de in het bestek genoemde materialen en leveranciers zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Hoedemakers.

ARTIKEL 3: Verplichtingen Wederpartij

3.1 De Wederpartij is verplicht om de door hem te verrichten levering en/of de uit te voeren werkzaamheden goed en deugdelijk en overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.
3.2 De Wederpartij verplicht zich alle (wettelijke) voorschriften, normen, voorwaarden en bepalingen, voor zover deze betrekking hebben op de Overeenkomst, daaronder ook die met betrekking tot de veiligheid, arbeidsomstandigheden en hinder en/of overlast aan derden na te leven.
3.3 De Wederpartij is verplicht om de orders en aanwijzingen van Hoedemakers, de Principaal en de bouwdirectie op te volgen.
3.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de constructie en de kwaliteit van de te leveren en aan te brengen materialen. Indien geconstateerd wordt, dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, moeten deze materialen onverwijld worden vervangen door materialen welke wel aan de eisen voldoen, een en ander onverminderd het recht van Hoedemakers op een aanvullende schadevergoeding.
3.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoedemakers de levering / het werk geheel of gedeeltelijk aan een derde op te dragen. Indien de Wederpartij de levering / het werk na verkregen schriftelijke toestemming van Hoedemakers geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, dient hij daarvan een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarvan de voorwaarden van de Overeenkomst als gesloten tussen Hoedemakers en de Wederpartij deel uit dienen te maken, opdat de opdrachtgevende Wederpartij daarin de positie inneemt van Hoedemakers en de derde die van de Wederpartij. Hoedemakers kan aan het verlenen van zijn toestemming als voormeld de voorwaarde verbinden, dat de Wederpartij ten behoeve van Hoedemakers een stil pandrecht vestigt op de rechten van de Wederpartij voortvloeiende uit de overeenkomst met die derde.
3.6 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoedemakers is het de Wederpartij niet toegestaan gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.
3.7 Onverminderd het vorenstaande is de Wederpartij verplicht om bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten te voldoen aan alle geldende wettelijke voorschriften.
3.8 Tijdens de uitvoering van het Werk dient steeds een verantwoordelijk persoon van de Wederpartij op het bouwterrein aanwezig te zijn. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van het werk bij de uitvoerder van Hoedemakers te melden. De identiteit van de betreffende persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van Hoedemakers.
3.9 De namen van de door de Wederpartij op het Werk aanwezige werknemers, dienen voor aanvang van de werkzaamheden aan de uitvoerder van Hoedemakers te worden opgegeven door middel van het verstrekken van een kopie geldig identiteitsbewijs van desbetreffende werknemers. Naar het uitsluitend oordeel van de uitvoerder van Hoedemakers onbekwaam of ongeschikt personeel (waaronder door de Wederpartij ingeleende derden) van de Wederpartij, zal door de Wederpartij op verzoek van de uitvoerder van Hoedemakers van het Werk worden verwijderd.
3.10 Alle aanwezige werknemers van de Wederpartij op het Werk dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat.
3.11 De Wederpartij dient voor aanvang van de werkzaamheden een VGM-project(deel)plan te overleggen aan de uitvoerder van het Werk.
3.12 Alle aanwezige werknemers van de Wederpartij op het Werk dienen voorafgaand aan de werkzaamheden door de Wederpartij aantoonbaar geïnstrueerd te zijn op het gebied van veiligheid en gezondheidsaspecten.
3.13 Het personeel dat zich op het Werk bevindt dient te allen tijde in staat te zijn zich te legitimeren door middel van het tonen van een geldig identiteitsbewijs.
3.14 De Wederpartij dient zich te onthouden van pogingen personeel te werven onder werknemers van Hoedemakers.
3.15 De Wederpartij dient zich te onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan Principaal voor uitbreidingen, vervangingen, of wijzigingen van het door Principaal aan Hoedemakers opgedragen werk.
3.16 Afschriften van alle correspondentie met derden (waaronder adviseurs) over het Werk (waaronder vragen over de werktekeningen) dienen aan het kantoor van Hoedemakers te worden gezonden.
3.17 indien sprake is van onderaanneming in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid dient de Wederpartij voorafgaand aan de uitvoering van het Werk de navolgende gegevens aan Hoedemakers te overleggen:
– Origineel en actuele (max. 3 maanden oud) Verklaring betaalgedrag van de Belastingdienst
– Kopie van de G-rekening overeenkomst
– Kopie van een actueel (max. 3 maanden oud) uittreksel van de Kamer van Koophandel

ARTIKEL 4: Tijdstip van leveringen / werkzaamheden

4.1 De leveringen en/of werkzaamheden dienen plaats te vinden overeenkomstig de in de Opdracht genoemde tijdstippen en termijnen.
4.2 Hoedemakers behoudt zich het recht voor om de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen en/of het tijdstip van levering nader vast te stellen, al dan niet door afroep, in verband met de voortgang van het werk. De Wederpartij heeft alsdan geen recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van Hoedemakers door die wijziging de kosten voor de Wederpartij aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de redelijkheid en billijkheid mitsdien vorderen dat die kosten geheel of gedeeltelijk door Hoedemakers gedragen worden.
4.3 Indien de Wederpartij weet of verwacht dat de goederen niet tijdig geleverd en/of de werkzaamheden niet naar behoren of niet tijdig verricht kunnen worden, zal hij Hoedemakers daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, onder vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze kennisgeving laat onverlet zijn verplichting tot nakoming.
4.4 De Wederpartij laat de werktijden van zijn personeel aansluiten bij de werktijden op het werk. Overwerk is slechts toegestaan, wanneer hiervoor voorafgaande toestemming is verleend door Hoedemakers.
4.5 Bij de levering en/of de uitvoering van werkzaamheden dient de Wederpartij enige tijd vóór de geplande leveringsdatum en/of uitvoeringsdatum contact op te nemen met de uitvoerder van Hoedemakers om de leveringsdatum of uitvoeringsdatum af te stemmen. Bij grote zendingen dient de uitvoerder van Hoedemakers minimaal één dag van tevoren worden ingelicht over het exacte tijdstip dat het transport op het Werk zal arriveren. Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden op normale werkdagen (tussen 07.30 en 16.00 uur) en in aanwezigheid van de uitvoerder van Hoedemakers. Breuk en/of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport, en /of bij het lossen en tassen, komt voor rekening en risico van de Wederpartij.
4.6 De Wederpartij kan verplicht worden tot overwerk indien (zulks ter beoordeling van Hoedemakers) aannemelijk is dat de Wederpartij de afgesproken planning niet kan nakomen. Hiervoor kan de Wederpartij nimmer (extra) kosten in rekening brengen bij Hoedemakers. Eventuele extra (organisatie)kosten die Hoedemakers moet maken om overwerk uit te kunnen laten voeren komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 5: Goedkeuring, inspectie en eigendomsovergang

5.1 Het geleverde en/of de verrichte werkzaamheden dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld, van deugdelijk materiaal en goede uitvoering, uitgevoerd door voldoende vakbekwame werknemers onder de deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en/of ten minste gelijk aan door de Wederpartij aan Hoedemakers ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen, en volledig in staat de prestaties te leveren voor het doel waarvoor het geleverde bestemd is, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de levering en/of bewerking geldende normen, wetten en overheidsvoorschriften, waaronder die met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
5.2 Inspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding en/of termijnbetaling ontslaat de Wederpartij niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de Overeenkomst.
5.3 Ingeval onderdelen van het Werk worden gekeurd in de fabriek, dienen deze onderdelen zodanig te worden opgeslagen dat de keuring kan geschieden overeenkomstig de eisen die door of namens de Principaal worden gesteld. De Wederpartij dient Hoedemakers tijdig te berichten wanneer de onderdelen voor keuring gereed zijn. Aflevering van onderdelen kan slechts geschieden na goedkeuring.
5.4 Op eerste verzoek van Hoedemakers is de Wederpartij verplicht om bemonstering van de toe te passen materialen te verzorgen. Zulks om de materialen te kunnen keuren.
5.5 De eigendom van de te leveren goederen gaat over van de Wederpartij op Hoedemakers op het moment van levering. Te vervaardigen goederen worden geacht reeds in eigendom op Hoedemakers te zijn overgegaan, zodra de Wederpartij deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft gekregen, of heeft vervaardigd; hij zal deze goederen voor Hoedemakers gaan houden en individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Hoedemakers. Een eigendomsverkrijging houdt geen goedkeuring in van het gepresteerde.

ARTIKEL 6: Werkterrein

6.1 Het werkterrein waar de Wederpartij het werk dient uit te voeren wordt geacht schoon door Hoedemakers te zijn opgeleverd op het moment dat de Wederpartij aanvangt met het werk.
6.2 De Wederpartij is verplicht om na en gedurende de uitvoering van het werk het werkterrein schoon te houden, schoon op te leveren en tussentijds op regelmatige tijden en voorts op eerste aanzegging van de uitvoerder van Hoedemakers, op te ruimen.
6.3 De Wederpartij is verplicht om na en gedurende de uitvoering van het Werk emballages, puin en afvalstoffen voor eigen rekening af te voeren en/of te verwerken conform de vereisten die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen, waaronder mede begrepen de milieuwetten in het algemeen en de Wet bodembescherming respectievelijk de Wet milieubeheer in het bijzonder.
6.4 Alvorens met het werk aan te vangen, bericht de Wederpartij Hoedemakers schriftelijk dat en op welke wijze hij de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende afvalstoffen zal verwijderen, afvoeren, verwerken en/of opslaan, zulks ter goedkeuring van Hoedemakers.
6.5 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, vrijwaart de Wederpartij Hoedemakers tegen alle aanspraken van derden jegens Hoedemakers in verband met milieuvervuiling die voortvloeien uit de werkzaamheden van de Wederpartij.
6.6 De Wederpartij is verplicht Hoedemakers afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de Wet milieubeheer. Hoedemakers is uitdrukkelijk gerechtigd haar betalingen op te schorten totdat is voldaan aan alle verplichtingen die voor de Wederpartij voortvloeien uit diverse milieuwetten.
6.7 Voor zover de Wederpartij van de werktuigen en gereedschappen van Hoedemakers gebruik maakt, is hij verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud, een en ander conform de wettelijke voorschriften. Voor eventuele beschadiging en/of diefstal van bedoelde werktuigen en gereedschappen is de Wederpartij aansprakelijk.
6.8 Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het werk, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk etc. dient de Wederpartij beschermende maatregelen te nemen om beschadiging en/of vervuiling te voorkomen. De Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele vervuiling en schade.
6.9 Onverminderd hetgeen in voorgaande leden is bepaald, dient de Wederpartij oliën, chemicaliën, verf-. lijm- en kitresten, en alle andere stoffen welke niet op vuilstortplaatsen mogen worden gestort, zelfstandig en voor eigen rekening te verwijderen en van het werkterrein af te voeren.
6.10 Tenzij anders overeengekomen, komt de emballage van geleverde goederen voor rekening van de Wederpartij.
6.11 De Wederpartij zal de eventueel betaalde emballage van de goederen op eerste verzoek van Hoedemakers terugnemen onder restitutie van de aan Hoedemakers terzake in rekening gebrachte kosten.
6.12 Indien de Wederpartij gebruik maakt van eigen machines, werktuigen etc. dienen deze te voldoen aan alle daaraan te stellen wettelijke eisen, bepalingen en voorschriften. Deze dienen voor eigen rekening van de Wederpartij adequaat verzekerd te zijn en te blijven.
6.13 De Wederpartij is verplicht veiligheidshelmen en andere veiligheidsmiddelen (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen) aan zijn werknemers ter beschikking te stellen en er op toe te zien dat deze worden gebruikt.
6.14 Ten behoeve van de opslag van geleverde materialen of materieel dient de Wederpartij op een in overleg met de uitvoerder van Hoedemakers te bepalen plaats, een deugdelijke keet/container te plaatsen.
6.15 Hoedemakers is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de zich op of in de nabijheid van het Werk bevindende eigendommen van de Wederpartij, zijn personeel c.q. zijn ingeleende arbeidskrachten.
6.16 Het plaatsen van reclameborden is zonder de schriftelijke toestemming van Hoedemakers niet toegestaan.
6.17 Het op het werkterrein plaatsen van (motor-)rijtuigen van de Wederpartij, zijn personeel c.q. zijn ingeleende arbeidskrachten is niet toegestaan. Eventuele parkeerkosten, leges, parkeerontheffingen etc. zijn voor rekening van de Wederpartij.
6.18 De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende drank en verslavende middelen op het werkterrein is niet toegestaan.

ARTIKEL 7: Onderhoudstermijn en garantie

7.1 De door de Wederpartij te hanteren onderhoudstermijnen zijn ten minste gelijk aan de onderhoudstermijnen die voor Hoedemakers voortvloeien uit de Hoofdaannemings-overeenkomst. Indien het werk van de Wederpartij eerder gereed is dan het tijdstip waarop het gehele werk door Hoedemakers aan de Principaal wordt opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van de Wederpartij niet eerder dan het moment waarop de onderhoudstermijn eindigt die Hoedemakers met de Principaal is overeengekomen.
7.2 De Wederpartij zal op het werk ten minste dezelfde garantie verstrekken die Hoedemakers jegens de Principaal dient te verstrekken. Indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde garantie, heeft minimaal de fabrieksgarantie te gelden.
7.3 De Wederpartij verstrekt ten minste een (niet afbouwende) garantie voor 12 maanden. Indien de fabrieksgarantie een langere termijn hanteert, geldt de langste garantietermijn.
7.4 Alle kosten verbonden aan herstel of vervanging in verband met een gebrek alsmede de kosten van de weer ingebruikstelling van de zaken/het werk zijn voor rekening van de Wederpartij.
7.5 Indien de Wederpartij naar het oordeel van Hoedemakers het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt, staat het Hoedemakers vrij, na schriftelijke aanmaning, waarbij aan de Wederpartij een redelijke termijn gesteld is ter voldoening aan zijn verplichtingen, al het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en alle daaraan verbonden kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met de vorderingen van de Wederpartij.
7.6 Voorafgaand aan de laatste betaling dient er overeenstemming te zijn tussen de Wederpartij en Hoedemakers over de inhoud van het garantie certificaat. De Wederpartij zal hiertoe aan Hoedemakers een concept garantie certificaat ter goedkeuring voorleggen.

ARTIKEL 8: Wijzigingen Opdracht

8.1 Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Opdracht, ook wanneer het een bezuiniging of verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien er vooraf door de Wederpartij een kostencalculatie is ingediend en er door Hoedemakers schriftelijke opdracht is verleend voor het meerwerk.
8.2 Facturering van meer- en minderwerk geschiedt na uitvoering en schriftelijke oplevering van het werk.
8.3 De verschillende eenheidsprijzen en uurlonen dienen voor aanvang van het werk te worden opgegeven aan Hoedemakers. Voor verrekenbare hoeveelheden worden de opgeheven eenheidsprijzen gehanteerd.
8.4 Wanneer standaard handelsgoederen door wijzigingen in het bestek of door andere, buiten Hoedemakers schuld liggende oorzaken, overcompleet raken, dienen deze tegen de gefactureerde prijs door de Wederpartij worden teruggenomen.

ARTIKEL 9: Verzekering

9.1 De Wederpartij is, voor wat betreft de verzekerde schade, medeverzekerd onder de Construction All-Risk verzekering (CAR-verzekering), met inachtneming van de volgende leden.
9.2 De Wederpartij is uitsluitend medeverzekerd tegen schade aan het werk, sectie 1, CAR-verzekering.
9.3 De Wederpartij is niet medeverzekerd tegen schade, vallende onder de overige secties van de door Hoedemakers afgesloten CAR-verzekering, waaronder de schade als gevolg van diefstal en vandalisme. De Wederpartij dient zich voor eigen rekening tegen overige schades te verzekeren.
9.4 Een eventueel geldend eigen risico, voortvloeiend uit de CAR-verzekering komt voor rekening van de Wederpartij en kan nimmer op Hoedemakers worden verhaald.
9.5 De afwikkeling van eventuele schade met de CAR-verzekeraar is voor eigen rekening en risico van de Wederpartij.
9.6 De Wederpartij is verplicht zich voor een voldoende bedrag, met een minimum van € 5.000.000,= per gebeurtenis, te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.
9.7 De Wederpartij is verplicht voor eigen rekening de goederen die voor Hoedemakers bestemd zijn tot het moment van eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle schade, van welke aard dan ook.
9.8 De Wederpartij is verplicht voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen adequaat te verzekeren en verzekerd te houden. De Wederpartij draagt er zorg voor dat Hoedemakers als medeverzekerde in de polis wordt aangemerkt. De Wederpartij is verplicht om de betreffende verzekeringspolissen op eerste verzoek aan Hoedemakers ter beschikking te stellen.
9.9 De Wederpartij garandeert en vrijwaart Opdrachtgever ter zake, dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten:
a. een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en tevens dekking biedt voor schade door gebruik van dat materieel;
b. een cascoverzekering is afgesloten;
c. in de polis dient te zijn opgenomen dat verzekeraars geen regres kunnen nemen op de meeverzekerde Hoedemakers.

ARTIKEL 10: Facturering

10.1 De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de omzetbelasting 1968. De Wederpartij dient daarenboven op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
• naam, adres, en woonplaats van de Wederpartij;
• naam, adres, en woonplaats van Hoedemakers;
• contractnummer, werk/projectnummer, inkoopordernummer en codenummer dat op het werk betrekking heeft;
• het werk en de plaats van uitvoering, waarop de factuur betrekking heeft;
• de omschrijving van de verrichte prestatie(s);
• de mandagenstaten van de op het Werk aanwezige werknemers;
• het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
• de totale aanneemsom, reeds ingediende bedragen en termijnnummer;
• bankrekeningnummers;
• G-rekeningnummer;
• een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;
• de door de uitvoerder van Hoedemakers voor akkoord ondertekende ontvangstbevestiging(en), werkbon(nen), opleveringsdocumenten en de toepasselijke bonnummer(s);
• indien sprake is van onderaanneming in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid: de omvang van de bruto loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag, gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van loonsom en afdrachtverplichting.
10.2 Bij de factuur dient gevoegd te worden het door de uitvoerder van Hoedemakers ondertekend betalingsadvies/opdrachtbevestiging/afrekenstaat inzake de verrichte prestatie(s).
10.3 Per factuur kunnen uitsluitend verrichte prestatie(s) in rekening worden gebracht die betrekking hebben op een contractnummer. Voor wat betreft meerwerk dient een separate aanvullende overeenkomst te worden gesloten, welke afzonderlijk kan worden gefactureerd.

ARTIKEL 11: Betaling

11.1 Indien de Wederpartij aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan de Wederpartij de overeengekomen prijs aan Hoedemakers factureren.
11.2 Hoedemakers zal slechts betalen, zodra de levering/het verrichte werk of het gedeelte waarop de (termijn)betaling betrekking heeft door de Wederpartij naar genoegen is opgeleverd en nadat de Wederpartij desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hen toekomende heeft betaald, alsmede dat hij voor deze werknemers de verschuldigde Loonheffingen heeft betaald.
11.3 Hoedemakers heeft steeds het recht de door de Wederpartij ter zake van het werk verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Wederpartij te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
11.4 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Hoedemakers te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan Loonheffingen en omzetbelasting van de onderaanneemsom in te houden en namens de Wederpartij rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen. In de gevallen als bedoeld in artikel 12 lid 3 en dit lid 4 is Hoedemakers door betaling hiervan jegens de Wederpartij gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
Pagina 3 van 3.
11.5 De Wederpartij is gehouden om binnen 10 dagen na de oplevering van het werk aan Hoedemakers zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Hoedemakers in te dienen, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Hoedemakers te hebben prijsgegeven.
11.6 Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door de Wederpartij ondertekende en ongewijzigde kopie van de Opdracht door Hoedemakers is terugontvangen.
11.7 Indien de Wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen, is Hoedemakers gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, totdat deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel zijn kosten voor corrigerend werk te verrekenen met betaalbaar gestelde facturen van de Wederpartij, onverminderd het recht van Hoedemakers om schadevergoeding en/of nakoming of ontbinding van de Overeenkomst met vervangende schadevergoeding te vorderen.
11.8 Hoedemakers is gerechtigd, in geval van (dreigende) insolventie van de Wederpartij en na schriftelijke ingebrekestelling, vorderingen van leveranciers en/of onderaannemers van de Wederpartij met betrekking tot de Opdracht rechtstreeks aan die crediteur(s) te voldoen, waarvan de Wederpartij gelijktijdig wordt geïnformeerd door Hoedemakers. De vordering van de Wederpartij op Hoedemakers wordt alsdan met een gelijk bedrag verminderd onverminderd Hoedemakers rechten uit hoofde van artikel 15 hierna.
11.9 In geval van faillissement van de Wederpartij is Hoedemakers gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat Hoedemakers van de Belastingdienst een vrijwarende verklaring, zulks ten genoegen van Hoedemakers, heeft ontvangen, waaruit blijkt dat Hoedemakers niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid wegens het ten onrechte niet afdragen door de Wederpartij en/of in de keten na hem komende opdrachtnemers van in de Wet Ketenaansprakelijkheid bedoelde Loonheffingen en omzetbelasting. Op de curator rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van bedoelde vrijwarende verklaring.
11.10 Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen door de Wederpartij tijdens de onderhoudstermijn kan Hoedemakers een bedrag inhouden ter grootte van 5% van de aanneemsom. Tijdens de onderhoudstermijn dient de Wederpartij klachten en/of bij de oplevering gesignaleerde gebreken binnen vijf werkdagen na melding hiervan door Hoedemakers te hebben afgehandeld. Indien de Wederpartij hieraan niet voldoet, is Hoedemakers zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de klachten en/of bij oplevering gesignaleerde gebreken te (laten) verhelpen voor rekening en risico van de Wederpartij. Hoedemakers is gerechtigd deze kosten te verrekenen met de hiervoor bedoelde

ARTIKEL 12: Verrekening / verbod van cessie

12.1 Hoedemakers is bevoegd om de in verband met de Overeenkomst aan de Wederpartij verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen van Hoedemakers uit hoofde van andere overeenkomsten met de Wederpartij en/of met andere tot hetzelfde concern als de Wederpartij behorende vennootschappen.
12.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zijn uit de Opdracht jegens Hoedemakers voortvloeiende vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoedemakers aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Overdraagbaarheid van voornoemde vorderingen is uitgesloten zoals bedoeld in artikel 6:83 BW.

ARTIKEL 13: Intellectuele eigendom / geheimhouding

13.1 Ingevolge deze Overeenkomst dan wel hieruit voortvloeiende en/of hiermee verband houdende nadere overeenkomst(en) door de Wederpartij vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, bescheiden en modellen, blijven/worden eigendom van Hoedemakers, zonder dat Hoedemakers tegenover de Wederpartij tot enige vergoeding gehouden is. De Wederpartij is op het eerste verzoek van Hoedemakers tot afgifte van de hiervoor bedoelde zaken verplicht.
13.2 De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor aanspraken wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten dan wel andere rechten uit industriële of intellectuele eigendom van derden en zal Hoedemakers alle schade vergoeden die zij zou lijden als gevolg van acties jegens Hoedemakers door gerechtigden met betrekking tot octrooi en/of auteursrechten.
13.3 De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie met betrekking tot het werk (waaronder doch niet uitsluitend: tekeningen, modellen, constructies, schema’s, andere (bedrijfs-)informatie en know-how), die door hem in of bij de Opdrachten en/of nadere Opdrachten te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

ARTIKEL 14: Aansprakelijkheid

14.1 In geval van niet-, niet tijdige en/of gebrekkige levering en/of uitvoering door de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de schade die Hoedemakers lijdt.
14.2 De Wederpartij is jegens Hoedemakers volledig aansprakelijk voor een eventuele boete, al dan niet gecombineerd met een schadevergoeding, die door of namens de Principaal aan Hoedemakers wordt opgelegd c.q. op Hoedemakers wordt verhaald, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Wederpartij machtigt Hoedemakers door ondertekening van de Overeenkomst de op grond van dit artikel verschuldigde bedragen te verrekenen met de betalingen van Hoedemakers aan de Wederpartij.
14.3 Voor zover het door de Wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zal hebben, dat Hoedemakers door derden, daaronder begrepen Principaal, aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de Wederpartij hierbij Hoedemakers voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid, alsmede voor de wettelijke aansprakelijkheid van Hoedemakers jegens derden ingevolge artikel 6:171 BW.
14.4 Indien twee of meer Wederpartijen gezamenlijk de Opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
14.5 In geval van faillissement van de Wederpartij is Hoedemakers gerechtigd, onverlet alle overige aanspraken van Hoedemakers op grond van de wet, 10% van de voor de Opdracht overeengekomen prijs aan de Wederpartij in rekening te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met de vorderingen van de Wederpartij, zulks als vergoeding in verband met het feit dat Hoedemakers ten gevolge van het faillissement van de Wederpartij zijn aanspraken uit hoofde van de wet en de met de Wederpartij overeengekomen garanties niet zal kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 15: Beëindiging overeenkomst

15.1 Hoedemakers is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of zijn recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:
a. de Wederpartij ter zake van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst in verzuim verkeert, en/of
b. de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden of indien reeds voor het verstrijken van die termijn duidelijk is voor Hoedemakers, dat deze termijn zal worden overschreden, en/of
c. het faillissement of de surseance van de Wederpartij wordt aangevraagd of wordt uitgesproken, danwel de Wederpartij haar bedrijfsuitoefening staakt, en/of
d. indien de tussen Hoedemakers en de Principaal gesloten overeenkomst geheel of ten dele wordt beëindigd of geschorst.
15.2 Hoedemakers heeft voorts het recht om de Overeenkomst te allen tijde en zonder opgave van redenen te beëindigen, in welk geval de Wederpartij – met uitsluiting van andere aanspraken waaronder mede begrepen aanspraken wegens gederfde winst en/of gederfde dekking van overhead kosten – recht krijgt op een vergoeding voor al het werk dat voorafgaand aan de beëindiging conform de Overeenkomst correct is uitgevoerd op basis van de prijzen en tarieven die zijn vermeld in de Overeenkomst.
15.3 Hoedemakers zal in geval van beëindiging van de overeenkomst op grond van het eerste lid van dit artikel, sub a, b en c, gerechtigd zijn de op het werk aanwezige door de Wederpartij gebruikte hulpmaterialen voor voltooiing van het door de Wederpartij aangenomen werk te gebruiken of doen gebruiken.
15.4 De Wederpartij komt bij beëindiging van de overeenkomst op grond van het eerste lid van dit artikel, sub a, b en c uitdrukkelijk geen beroep toe op paragraaf 14, lid 10 UAV 2012 en artikel 7:764 BW. In het geval van beëindiging op grond van het eerste lid van dit artikel, sub d, zal Hoedemakers slechts een redelijke vergoeding verschuldigd zijn op basis van de reeds verrichte prestatie(s). De door Hoedemakers aan de Wederpartij te betalen vergoeding kan nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door Hoedemakers eventueel van de Principaal is ontvangen.
15.5 Het bepaalde in dit artikel beperkt niet de mogelijkheden om de Overeenkomst te ontbinden in de gevallen waarin de wet dit mogelijk maakt.

ARTIKEL 16: Toepasselijk recht en geschillenregeling

16.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de statuten en het reglement van de Raad zoals deze op de dag van de opdrachtverlening van Principaal aan Hoedemakers luiden.
16.3 In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde, is Hoedemakers immer bevoegd om een geschil te laten beslechten door de instantie als bepaald in de Hoofdaannemingsovereenkomst.