Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: Algemeen

1.1         In deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden van Hoedemakers d.d. 1 november 2019 (Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Hoedemakers”: Hoedemakers bouw B.V. en/of Hoedemakers ontwikkeling B.V. en/of Hoedemakers holding B.V. en/of Hoedemakers beheer en beleggingen B.V., alsmede de met haar in concernverband gelieerde vennootschappen;
Wederpartij”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Hoedemakers over een te sluiten overeenkomst onderhandelt en/of een Overeenkomst sluit;
Principaal”: de opdrachtgever van Hoedemakers;
Bouwdirectie”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die door de Principaal is aangewezen als directievoerder;
Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Hoedemakers en de Wederpartij, waaronder mede begrepen bijbehorende bijlagen;
Hoofdaannemingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen Hoedemakers en de Principaal;
Prestatie”: alle door de Wederpartij in het kader van de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden en/of diensten en/of leveringen;
Werk”: de door de Wederpartij te verrichten ontwerpwerkzaamheden en/of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder mede begrepen het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, en/of diensten. Het voorgaande met inbegrip van de levering van zaken die voor het verrichten van die werkzaamheden en/of diensten benodigd zijn;
Project”: het door Hoedemakers overeenkomstig de Hoofdaannemingsovereenkomst tot stand te brengen en aan de Principaal op te leveren werk van stoffelijke aard;
Levering van zaken”: de door de Wederpartij te verrichten levering van zaken, voor zover deze levering niet valt onder “Werk”. Het voorgaande met inbegrip van de werkzaamheden en diensten die met de levering gepaard gaan;

1.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen opdrachten, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van de door de Wederpartij te verrichten Prestatie.

1.3         De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van de Hoofdaannemingsovereenkomst, alsmede onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van schriftelijke goedkeuring van de Wederpartij door Principaal en/of Bouwdirectie.

ARTIKEL 2: Overeenkomst

2.1         Naast deze Algemene Voorwaarden zijn op alle Overeenkomsten die Hoedemakers sluit van toepassing, als ware zij daarin letterlijk opgenomen:

 1. met dien verstande dat voor ‘Principaal’ c.q. ‘opdrachtgever’ telkens ‘Hoedemakers’ moet worden gelezen en voor ‘(hoofd)aannemer’ c.q.  ‘opdrachtnemer (onder de Hoofdaannemingsovereenkomst)’ telkens ‘de Wederpartij’:

–    alle op de Hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende administratieve en technische bepalingen van het toepasselijke bestek c.q. de technische omschrijving,  nota(’s) van inlichtingen, proces(sen)-verbaal en/of sta(a)t(en) van aanwijzing of soortgelijke veranderingen in of aanvullingen op het toepasselijke bestek c.q. de technische omschrijving, met bijbehorende tekeningen;

–    al het overige waardoor Hoedemakers uit hoofde van de Hoofdaannemingsovereenkomst tegenover Principaal gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met de Overeenkomst en indien en voor zover de Wederpartij daarvan kennis heeft kunnen nemen voorafgaand aan totstandkoming van de Overeenkomst;

 1. de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

2.2         Het bepaalde in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) prevaleert te allen tijde boven het gestelde in deze Algemene Voorwaarden en het gestelde in de documenten genoemd in het eerste lid onder a. en b. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de documenten genoemd in het eerste lid onder a. en/of b., prevaleert de bepaling in deze Algemene Voorwaarden boven de bepaling in de documenten onder a. en b. en prevaleert de bepaling in de documenten onder a. boven de bepaling in document b. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de documenten genoemd in het eerste lid onder a., gaat een nieuw geschreven of getekend document vóór een oud geschreven of getekend document.

2.3         De in het kader van de Overeenkomst van toepassing zijnde administratieve en technische bepalingen van het bestek c.q. de technische omschrijving, nota’s van inlichtingen, proces(sen)-verbaal en/of sta(a)t(en) van aanwijzing, veranderingen c.q. aanvullingen, tekeningen en overige ter zake relevante bescheiden zijn voor de Wederpartij bij Hoedemakers ter inzage beschikbaar. Desgevraagd zullen van deze stukken aan de Wederpartij kopieën worden verstrekt. De Wederpartij wordt geacht voornoemde stukken te hebben ingezien en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.

2.4         De Wederpartij is verplicht om Hoedemakers voor uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk te waarschuwen voor onjuistheden en/of tegenstrijdigheden in die Overeenkomst en/of in door Hoedemakers voorgeschreven of gegeven constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, voor zover hij deze kende, dan wel op grond van het derde lid geacht werd te kennen, dan wel redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of ter beschikking gesteld door Hoedemakers, waaronder mede begrepen de grond waarop Hoedemakers het Werk laat uitvoeren, voor zover de wederpartij deze kende, dan wel op grond van het derde lid geacht werd te kennen, dan wel redelijkerwijs behoorde te kennen. Indien de Wederpartij verzuimt om de in dit lid bedoelde schriftelijke mededeling te doen, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen hiervan en heeft hij voorts geen recht op bijbetaling.

2.5         Eventuele door de Wederpartij gewenste afwijkingen van de in het toepasselijke bestek of technische omschrijving genoemde materialen en leveranciers zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Hoedemakers.

ARTIKEL 3: Verplichtingen Wederpartij

3.1         De Wederpartij is verplicht om de Prestatie goed en deugdelijk en overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst te verrichten.

3.2         De Wederpartij is verplicht alle (wettelijke) voorschriften, normen, voorwaarden en bepalingen, waaronder mede begrepen die met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), veiligheid, arbeidsomstandigheden en hinder en/of overlast aan derden, voor zover direct of indirect verband houdend met de Overeenkomst, na te leven. De Wederpartij is gehouden persoonsgegevens te verwerken met inachtneming van alle verplichtingen die de AVG aan iedere partij oplegt. De Wederpartij garandeert als gevolg daarvan in ieder geval dat hij persoonsgegevens rechtsgeldig mag doorgeven aan Hoedemakers, met als gevolg dat Hoedemakers gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. De Wederpartij geeft aan Hoedemakers daarnaast uitdrukkelijk toestemming voor verwerking en gebruik van bedoelde gegevens. Als de Wederpartij de voorgaande verplichtingen niet nakomt en/of onrechtmatig handelt en/of de verwerking van door de Wederpartij verstrekte persoonsgegevens door Hoedemakers in strijd blijkt te zijn met de AVG, is de Wederpartij ten opzichte van Hoedemakers aansprakelijk en vrijwaart de Wederpartij Hoedemakers voor alle vormen van schade en aanspraken van derden (waaronder in ieder geval begrepen aan Hoedemakers opgelegde bestuurlijke boete en/of door Hoedemakers verschuldigde schadevergoeding aan betrokkenen) die daarvan het gevolg zijn.

3.3         De Wederpartij dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van vergunningen, certificaten, toestemmingen, het doen van meldingen etc., voor zover direct of indirect verband houdend met de Overeenkomst.

3.4         De Wederpartij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Prestatie. Indien geconstateerd wordt dat de kwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet, moet de Prestatie onverwijld worden vervangen door een Prestatie die wel aan de eisen voldoen, een en ander onverminderd het recht van Hoedemakers op aanvullende schadevergoeding.

3.5         Van alle correspondentie tussen de Wederpartij en derden (waaronder mede begrepen adviseurs) over de Prestatie (waaronder mede begrepen vragen over de werktekeningen) dient onverwijld een afschrift naar het kantoor van Hoedemakers te worden gezonden.

3.6         Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoedemakers de Prestatie geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden. Aan de toestemming bedoeld in de vorige zin kan Hoedemakers voorwaarden verbinden. Indien de Wederpartij de Prestatie na verkregen schriftelijke toestemming van Hoedemakers geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, dient hij daarvoor onverwijld een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarvan de voorwaarden van de Overeenkomst deel dienen uit te maken, zodanig dat de Wederpartij daarin de rechtspositie inneemt van Hoedemakers en de derde die van de Wederpartij. Het bepaalde in dit artikellid laat de verplichtingen van de Wederpartij jegens Hoedemakers onverlet.

3.7         De Wederpartij is verplicht om ter zake de Prestatie de orders en aanwijzingen van Hoedemakers en, bij afwezigheid van Hoedemakers, van de Principaal en/of de bouwdirectie op te volgen.

3.8         De Wederpartij verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst:

 1. een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming;
 2. zijn btw-identificatienummer;

3.9         Indien sprake is van onderaanneming in de zin van de ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) verstrekt de Wederpartij naast de in het achtste lid genoemde gegevens voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst tevens:

 1. zijn loonheffingennummer;
 2. een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder dan drie maanden);
 3. een kopie van de G-rekeningovereenkomst.

3.10       De Wederpartij is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en indirect verband houdend met het Werk, na te komen.

3.11       De Wederpartij is verplicht voor aanvang van het Werk een VGM-project(deel)plan te overleggen aan de uitvoerder van Hoedemakers.

3.12       Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hoedemakers ingeleende werknemers in te zetten. Aan de toestemming bedoeld in de vorige zin kan Hoedemakers voorwaarden verbinden.

3.13       De Wederpartij garandeert dat tijdens de uitvoering van het Werk steeds een verantwoordelijk persoon van de Wederpartij op de werkplek aanwezig is die zowel in het Nederlands als in de betreffende vreemde taal met de werknemers die hij op het Werk inzet kan communiceren. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van het Werk bij de uitvoerder van Hoedemakers te melden. De identiteit van de betreffende persoon dient door de Wederpartij voor aanvang van het Werk aan de uitvoerder van Hoedemakers kenbaar te worden gemaakt.

3.14       De Wederpartij garandeert dat de werknemers die hij op het Werk inzet in het bezit dienen te zijn van een geldig VCA certificaat, dan wel zich voor de VCA-cursus hebben aangemeld.

3.15       De Wederpartij garandeert dat de werknemers die hij op het Werk inzet, voor aanvang van het Werk door hem aantoonbaar geïnstrueerd zijn op het gebied van veiligheid en gezondheidsaspecten.

3.16       Voor aanvang van het Werk verstrekt Wederpartij een overzicht van de werknemers die op het Werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen, geboortedatum en nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dient ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs en een kopie van de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd.

3.17       In de Overeenkomst is vermeld of de Wederpartij een mandagenregister bijhoudt. Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende gegevens:

 1. NAW-gegevens van de Wederpartij;
 2. NAW-gegevens van Hoedemakers;
 3. datum;
 4. project-/werknummer;
 5. nummer/kenmerk van de Overeenkomst;
 6. projectnaam en plaats;
 7. volledige namen en voorletters van de werknemer van de Wederpartij;
 8. weeknummer;
 9. aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.

3.18       Het mandagenregister dient te worden ondertekend door de Wederpartij. Door ondertekening verklaart de Wederpartij tevens dat:

 1. de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van de Wederpartij worden verwerkt;
 2. de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming zijn met de vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;
 3. voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden afgedragen, alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing zijnde cao;
 4. door de Wederpartij geen andere werknemers of door hem ingeleende werknemers op het Werk worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van Hoedemakers is verkregen.

3.19       Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan Hoedemakers te worden voorgelegd. Hoedemakers is te allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te controleren.

3.20       Hoedemakers heeft overeenkomstig het bepaalde in de ‘Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN’, de bevoegdheid om het BSN van iedere persoon die vanwege de Wederpartij werkzaamheden op de bouwplaats verricht te verzamelen en te bewaren. Deze personen dienen zich op eerste verzoek van Hoedemakers te legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien van toepassing) de verblijfsstatus is vermeld. Van dit document zal Hoedemakers het BSN, het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de voorletters, achternaam, geboortedatum en nationaliteit.

3.21       Indien de Wederpartij de Prestatie uitbesteed aan derden dan wel werknemers ter uitvoering van de Prestatie inzet die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel of die naar het oordeel van de uitvoerder van Hoedemakers onbekwaam of ongeschikt zijn, is Hoedemakers gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang van de werkplek te verwijderen dan wel de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die Hoedemakers hierdoor leidt, komt voor rekening van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 4: Bouwplaats

4.1         Het gedeelte van de bouwplaats waar de Wederpartij het Werk dient uit te voeren wordt geacht schoon door Hoedemakers te zijn opgeleverd op het moment dat de Wederpartij met het Werk aanvangt.

4.2         De Wederpartij is verplicht om gedurende en na uitvoering/oplevering van het Werk de bouwplaats schoon te houden en puin en bouwafval (waaronder mede begrepen emballage, gereedschappen, materieel, restant van materialen en verbruikszaken) dat tijdens het Werk vrijkomt op legale en behoorlijke wijze op te ruimen. De Wederpartij is voorts verplicht om eventuele instructies op te volgen die Hoedemakers hem met betrekking tot afvalscheiding geeft. De kosten in verband met het opruimen van de bouwplaats zoals in dit artikellid bedoeld, komen voor rekening van de Wederpartij.

4.3         Onverminderd hetgeen in het tweede lid van dit artikel is bepaald, dient de Wederpartij oliën, chemicaliën, verf-, lijm-  en kit(resten), bitumen en alle andere stoffen die niet op stortplaatsen mogen worden gestort, op legale wijze zelfstandig en voor eigen rekening te verwijderen en van de bouwplaats af te voeren.

4.4         De Wederpartij is verplicht Hoedemakers afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van milieuwetten- en regelgeving, waaronder mede begrepen de Wet milieubeheer. Hoedemakers is uitdrukkelijk gerechtigd haar betalingen op te schorten totdat de Wederpartij heeft voldaan aan alle verplichtingen die uit milieuwetten- en regelgeving voortvloeien.

4.5         Met toestemming van Hoedemakers mag de Wederpartij gebruikmaken van materieel, materiaal en hulpmiddelen (waaronder mede begrepen  machines, gereedschappen, steigers etc.) van Hoedemakers. Vorenbedoeld gebruik is voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van door hem in gebruik zijnd(e) materieel, materiaal en hulpmiddelen van Hoedemakers. De Wederpartij zal Hoedemakers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake bedoeld gebruik dan wel bedoeld(e) beschadiging, verlies en/of diefstal.

4.6         Indien het Werk moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het Project, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk etc. dient de Wederpartij toereikende maatregelen te treffen om schade aan die onderdelen te voorkomen. Bij gebreke van het treffen van toereikende maatregelen is de Wederpartij aansprakelijk voor daardoor ontstane schade.

4.7         Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, vrijwaart de Wederpartij Hoedemakers tegen alle aanspraken van derden in verband met het niet op legale wijze afvoeren of verwijderen van puin, bouwafval, afvalstoffen etc. door de Wederpartij, dan wel in verband met vervuiling van het milieu veroorzaakt door de Wederpartij.

4.8         Tenzij in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt afval dat bij de Levering van zaken ontstaat of vrijkomt, waaronder mede begrepen emballage, op legale en behoorlijke wijze door en voor rekening van de Wederpartij van de bouwplaats afgevoerd.

4.9         In geval van Levering van zaken zal de Wederpartij eventueel betaalde emballage op eerste verzoek van Hoedemakers terugnemen onder restitutie van de aan Hoedemakers ter zake in rekening gebrachte kosten.

4.10       Indien de Wederpartij gebruik maakt van eigen machines, werktuigen etc. dienen deze te voldoen aan alle daaraan te stellen wettelijke eisen, bepalingen en voorschriften.

4.11       De Wederpartij is verplicht veiligheidshelmen en andere veiligheidsmiddelen, waaronder mede begrepen persoonlijke beschermingsmiddelen, aan zijn werknemers ter beschikking te stellen en er op toe te zien dat deze op de juiste wijze worden gebruikt.

4.12       Ten behoeve van de opslag van geleverde zaken dient de Wederpartij op een in overleg met de uitvoerder van Hoedemakers te bepalen plaats, een deugdelijke keet/container te plaatsen.

4.13       Hoedemakers is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de zich op of in de nabijheid van de bouwplaats bevindende eigendommen van de Wederpartij, van werknemers die door de Wederpartij ter uitvoering van de Prestatie zijn ingezet, van derden aan wie de Wederpartij de Prestatie geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed. De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor aanspraken van voornoemde werknemers en derden.

4.14       Het plaatsen van reclameborden is zonder de schriftelijke toestemming van Hoedemakers niet toegestaan.

4.15       Het op de bouwplaats plaatsen van (motor-)rijtuigen van de Wederpartij, van door hem op het Werk ingezette werknemers of van derden aan wie hij  het Werk geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed is niet toegestaan. Eventuele parkeerkosten, parkeerboetes, leges, (parkeer)ontheffingen etc. zijn voor rekening van de Wederpartij.

4.16       De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende drank en verslavende middelen op de bouwplaats is niet toegestaan.

 

ARTIKEL 5: Verzekering

5.1         Tenzij Principaal voor het Project een Construction All-Risk verzekering (CAR-verzekering) heeft afgesloten, is het Project verzekerd onder de CAR-verzekering van Hoedemakers. Indien Principaal voor het Project een CAR-verzekering heeft afgesloten, dient de Wederpartij zelf na te gaan of en in hoeverre hij daaronder is meeverzekerd. Indien Principaal geen CAR-verzekering voor het Project heeft afgesloten is de Wederpartij onder de CAR-verzekering van Hoedemakers meeverzekerd tegen schade aan het werk, sectie 1, met inachtneming van de beperkingen die overigens in de CAR-verzekering zijn opgenomen en met inachtneming van hetgeen in de volgende artikelleden is bepaald. Op eerste verzoek van de Wederpartij zal Hoedemakers hem een kopie van haar CAR-polis verstrekken.

5.2         De Wederpartij dient zich voor eigen rekening en risico te verzekeren tegen schades die niet onder de dekking van de CAR-verzekering van Principaal of Hoedemakers vallen.

5.3         De afwikkeling van eventuele schade tussen de Wederpartij en de CAR-verzekeraar van Principaal of van Hoedemakers is voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.4         Indien de CAR-verzekeraar van Principaal of Hoedemakers uitkeert naar aanleiding van een schade veroorzaakt door de Wederpartij, dan dient de Wederpartij het daarop in mindering gebrachte eigen risico te dragen. Op eerste verzoek van Principaal of Hoedemakers zal de Wederpartij dat eigen risico betalen. Keert de CAR-verzekeraar van Principaal of Hoedemakers niet of slechts gedeeltelijk uit, dan dient de Wederpartij de schade die buiten de dekking valt per omgaande, volledig en zonder beroep op verrekening aan de Principaal dan wel aan Hoedemakers te vergoeden.

5.5         De Wederpartij is verplicht zich voor een voldoende bedrag, met een minimum van € 5.000.000,= per gebeurtenis, te verzekeren tegen  aansprakelijkheid. Voornoemde verzekering laat de aansprakelijkheid van de Wederpartij krachtens de Overeenkomst of de wet onverlet.

5.6         De Wederpartij is verplicht voor eigen rekening de zaken die voor Hoedemakers bestemd zijn tot het moment van eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle schade, van welke aard dan ook. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 7, zesde lid, onverlet.

5.7         De Wederpartij is verplicht voor eigen rekening zijn werkzaamheden, materieel en materialen adequaat te verzekeren en verzekerd te houden. De Wederpartij is verplicht om Hoedemakers op eerste verzoek een kopie van de betreffende originele verzekeringspolissen en betaalbewijzen te verstrekken.

5.8         De Wederpartij garandeert dat ter zake de levering of inzet van motorrijtuigen, WAM-plichtige objecten, en ander rollend materieel een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, die voldoet aan de wettelijke vereisten en tevens dekking biedt voor schade door gebruik van dat materieel en die voorts geen uitsluitingen bevat ten aanzien van risico’s in verband met de uit te voeren Werkzaamheden. Daarnaast garandeert de Wederpartij dat ten behoeve van de objecten die in de vorige zin worden bedoeld, een cascoverzekering is afgesloten. De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor schade ten gevolge van het niet nakomen van deze garantie.

5.9         De Wederpartij kan zich jegens Hoedemakers nimmer beroepen op eventuele eisen die de Principaal aan de inhoud van verzekeringen van Hoedemakers stelt.

 

Artikel 6: Tijdstip Levering van zaken

6.1         De Levering van zaken dient plaats te vinden op de datum c.q. overeenkomstig het schema dat in de Overeenkomst is vastgesteld. Bij overschrijding van de leverdatum/het leveringsschema is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en gehouden om de schade die Hoedemakers daardoor lijdt, op eerste verzoek van Hoedemakers te vergoeden.

6.2         Hoedemakers heeft het recht om de datum c.q. het schema van de Levering van zaken nader vast te stellen (al dan niet) door afroep indien zij dat in verband met de voortang van het Project wenselijk oordeelt. De Wederpartij heeft alsdan geen recht op wijziging van de prijs of andere vorm van vergoeding, tenzij Hoedemakers van oordeel is dat dit voor de Wederpartij onredelijk bezwarend is en de kosten om die reden geheel of gedeeltelijk door haar gedragen moeten worden.

6.3         Indien de voortgang van het Project dat vereist heeft Hoedemakers het recht om na totstandkoming van de Overeenkomst de volgorde van de te verrichten Levering van zaken nader te bepalen.

6.4         De Wederpartij dient enige tijd vóór de datum van Levering van zaken contact op te nemen met de uitvoerder van Hoedemakers om het tijdstip van levering nader af te stemmen. Bij grote zendingen dient de uitvoerder van Hoedemakers minimaal één dag van tevoren worden ingelicht over het exacte tijdstip dat het transport op de bouwplaats zal arriveren. Zaken kunnen uitsluitend geleverd worden op normale werkdagen (tussen 07.30 en 16.00 uur) en in aanwezigheid van de uitvoerder van Hoedemakers.

6.5         Indien de Wederpartij verwacht of weet dat hij niet in staat is de Levering van zaken tijdig te verrichten, zal hij Hoedemakers daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze kennisgeving laat onverlet zijn verplichting tot nakoming.

6.6         Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Hoedemakers.

6.7         De Wederpartij is jegens Hoedemakers aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan Hoedemakers worden opgelegd  wegens een aan de Wederpartij toerekenbare vertraging in de Levering van zaken.

ARTIKEL 7: Plaats levering van zaken; eigendom van zaken

7.1         De levering van zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, geschiedt op het overeengekomen afleveradres en is inclusief het lossen en tassen van de zaken op de door Hoedemakers aan te wijzen plaats. Breuk en/of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport (al dan niet op de bouwplaats), lossen en/of tassen, geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij.

7.2         Geleverde zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld. Daarnaast zijn deze zaken van deugdelijk materiaal en goede uitvoering, uitgevoerd door voldoende vakbekwame werknemers onder de deskundige leiding, in alle opzichten ten minste gelijk aan door de Wederpartij aan Hoedemakers ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen, volledig in staat de prestaties te leveren voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en conform alle ten tijde van de levering en/of bewerking geldende normen, wetten en overheidsvoorschriften, waaronder mede begrepen die met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

7.3         Ingeval zaken die voor het Werk benodigd zijn, uit hoofde van de Overeenkomst moeten worden gekeurd in de fabriek, dienen deze zodanig te worden opgeslagen dat de keuring kan geschieden overeenkomstig de eisen die door of namens de Principaal worden gesteld. De Wederpartij dient Hoedemakers tijdig te berichten wanneer deze zaken voor keuring gereed zijn. Aflevering van deze zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring door Hoedemakers.

7.4         Op eerste verzoek van Hoedemakers is de Wederpartij verplicht om bemonstering te verzorgen van zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn. Zulks om de zaken te kunnen keuren.

7.5         De eigendom van te leveren zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, gaat onmiddellijk na levering op het overeengekomen afleveradres over van de Wederpartij op Hoedemakers. Indien en voor zover Hoedemakers betaalt voorafgaande aan de levering van deze zaken, gaat de eigendom over op de datum van betaling, waarna de Wederpartij of de derden waaronder de zaken zich bevinden, de zaken gaat houden voor Hoedemakers. De Wederpartij garandeert dat elke eigendomsoverdracht een overdracht van het onbezwaarde eigendom is.

7.6         Als de eigendomsovergang van zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd zijn, vóór levering op het afleveradres plaatsvindt, zal de Wederpartij de zaken vanaf dat moment individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Hoedemakers en opslaan. Zolang deze zaken door de Wederpartij zijn opgeslagen, draagt de Wederpartij het risico voor de zaken, waaronder mede begrepen het risico van beschadiging, verlies en diefstal. De Wederpartij zal zich hiertegen afdoende verzekeren. Een eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het door de Wederpartij gepresteerde.

7.7         Inspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding en/of termijnbetaling ontslaat de Wederpartij niet van de garantieverplichtingen als bedoeld in artikel 11 noch van zijn aansprakelijkheid krachtens de wet of de Overeenkomst.

Artikel 8: Tijdstip uitvoering van Werk

8.1         De Wederpartij voert het Werk uit overeenkomstig het tijdschema dat hij van Hoedemakers heeft ontvangen en levert het Werk op, op het tijdstip dat c.q. binnen de bouwtijd die in de Overeenkomst is vermeld.

8.2         Hoedemakers heeft het recht om de volgorde van (onderdelen van) het Werk te wijzigen indien zij dat in verband met de voortgang van het Project wenselijk oordeelt. De Wederpartij heeft alsdan geen recht op wijziging van de prijs, aanneemsom of andere vorm van vergoeding, tenzij Hoedemakers van oordeel is dat dit voor de Wederpartij onredelijk bezwarend is en de kosten om die reden geheel of gedeeltelijk door haar gedragen moeten worden.

8.3         Indien de voortgang van de Project dat vereist heeft Hoedemakers daarnaast het recht om na totstandkoming van de Overeenkomst de volgorde van (onderdelen van) het Werk nader te bepalen.

8.4         De Wederpartij dient enige tijd vóór de geplande datum van uitvoering contact op te nemen met de uitvoerder van Hoedemakers om de uitvoeringsdatum af te stemmen.

8.5         De Wederpartij laat de werkdagen en -tijden van zijn werknemers aansluiten bij de werkdagen, -tijden, vrije dagen en vakanties van Hoedemakers. Overwerk is slechts toegestaan, wanneer hiervoor voorafgaande toestemming is verleend door Hoedemakers.

8.6         Indien de Wederpartij verwacht of weet dat hij niet in staat is om (onderdelen van) het Werk naar behoren uit te voeren en/of overeenkomstig het tijdschema uit te voeren en/of op het overeengekomen tijdstip op te leveren, zal hij Hoedemakers daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze kennisgeving laat zijn verplichting tot nakoming onverlet.

8.7         Indien naar het oordeel van Hoedemakers aannemelijk is dat de Wederpartij de afgesproken planning niet kan nakomen, kan de Wederpartij door Hoedemakers worden verplicht tot overwerk. Hiervoor kan de Wederpartij nimmer (extra) kosten in rekening brengen bij Hoedemakers. Eventuele extra kosten die Hoedemakers moet maken om overwerk uit te kunnen laten voeren komen voor rekening van de Wederpartij.

8.8         De Wederpartij is jegens Hoedemakers aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan Hoedemakers worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) het Werk door de Wederpartij. Is de schade die Hoedemakers door de te late oplevering in werkelijkheid lijdt hoger dan genoemde boetes of kortingen op de aanneemsom, dan is de Wederpartij jegens Hoedemakers aansprakelijk voor die hogere schade. Hoedemakers heeft het recht de boetes c.q. kortingen c.q. werkelijke schade geheel op de Wederpartij te verhalen, bijvoorbeeld door middel van verrekening. Het in de vorige zin bedoelde recht komt Hoedemakers ook toe indien de tekortkoming slechts een gedeelte van het Werk betreft.

 

ARTIKEL 9: Wijzigingen

9.1         In geval van wijzigingen van de Overeenkomst, wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering, afwijkingen van de bedragen van de stelpost en afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden, vindt verrekening van meer-/minderwerk plaats.

9.2         In geval van door Hoedemakers gewenste wijzigingen van de Overeenkomst dan wel wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering, kan de Wederpartij slechts dan een verhoging van de prijs of aanneemsom vorderen indien hij Hoedemakers vooraf op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging heeft gewezen, hij vooraf een kostencalculatie heeft ingediend en de wijzigingen schriftelijk met Hoedemakers zijn overeengekomen.

9.3         De Wederpartij zal het meerwerk eerst kunnen factureren na uitvoering van het meerwerk en oplevering van dat meerwerk door Hoedemakers aan Principaal. Minderwerk zal door Hoedemakers worden verrekend bij de eindafrekening.

9.4         Indien Hoedemakers het door de Wederpartij uitgevoerde meerwerk niet van haar Principaal krijgt betaald, kan de Wederpartij op zijn beurt geen aanspraak maken op betaling van dat meerwerk door Hoedemakers.

9.5         Wanneer standaard handelsgoederen door wijzigingen in het toepasselijke bestek of de technische omschrijving of door andere, buiten Hoedemakers schuld liggende oorzaken, overcompleet raken, dienen deze tegen de gefactureerde prijs door de Wederpartij worden teruggenomen.

Artikel 10: Opneming en goedkeuring

10.1       De Wederpartij voert het Werk ten minste uit naar de eisen van goed en deugdelijk werk en voorts naar de eisen die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

10.2       Een redelijke termijn voor de dag waarop het Werk naar de mening van de Wederpartij gereed zal zijn, nodigt hij Hoedemakers schriftelijk uit om tot opneming van de Werk over te gaan.

10.3       De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in het tweede lid bedoelde dag. Een redelijke termijn voor de opneming worden de dag en het tijdstip van die opneming aan de Wederpartij kenbaar gemaakt. Hoedemakers kan verlangen dat de Wederpartij bij de opneming aanwezig is.

10.4       Na de opneming wordt aan de Wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld of het Werk al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die reden zijn voor onthouding van de goedkeuring. Wordt het Werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de Wederpartij is verzonden.

10.5       Kleine gebreken die binnen vijf werkdagen na een eventuele goedkeuring kunnen worden hersteld, kunnen geen reden zijn om goedkeuring te onthouden mits zij een eventuele ingebruikneming van het Werk niet in de weg staan.

10.6       Gebreken die reden zijn voor onthouding van goedkeuring worden door de Wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de mededeling omtrent het onthouden van goedkeuring hersteld, waarna bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing vinden.

 

ARTIKEL 11: Oplevering, korting, onderhoudstermijn en garantie

11.1       Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is goedgekeurd. De dag waarop het Werk is goedgekeurd, geldt als de dag van oplevering.

11.2       In geval van te late oplevering kan Hoedemakers aan de Wederpartij een korting op de aanneemsom opleggen van € 500,00 per kalenderdag. Indien in het toepasselijke bestek of in de technische omschrijving een kortingsbepaling voor te late oplevering is opgenomen en berekening van de korting wegens te late oplevering door de Wederpartij op basis van die bepaling in het toepasselijke bestek of in de technische omschrijving tot een hoger totaalbedrag leidt, dan kan Hoedemakers in geval van te late oplevering door de Wederpartij aan hem een korting op de aanneemsom opleggen gelijk aan dat hogere totaalbedrag. De korting is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de Wederpartij nog toekomt.

11.3       De onderhoudstermijn vangt aan op de dag na oplevering van het Werk door de Wederpartij aan Hoedemakers en eindigt op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die in het toepasselijke bestek of de technische omschrijving wordt genoemd, tenzij in de Overeenkomst (zonder bij behorende bijlagen) uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien in het toepasselijke bestek, in de technische omschrijving dan wel in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) geen onderhoudstermijn is opgenomen, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden nadat het Project door Hoedemakers aan de Principaal is opgeleverd.

11.4       Tijdens de onderhoudstermijn is de Wederpartij verplicht om bij oplevering gesignaleerde gebreken, gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden en klachten, binnen vijf werkdagen na melding hiervan door Hoedemakers te hebben hersteld c.q. afgehandeld.

11.5       Onverminderd zijn aansprakelijkheid krachtens de Overeenkomst of de wet, garandeert de Wederpartij geleverde zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd waren, en (onderdelen van) het Werk tegen gebreken. Gebreken in vorenbedoelde zin zijn gebreken waarvan Hoedemakers aannemelijk maakt dat dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan de Wederpartij kunnen worden toegerekend. De garantietermijn vangt aan op de dag na Levering van zaken dan wel oplevering van het Werk door de Wederpartij aan Hoedemakers en eindigt in geval van Levering van zaken twaalf maanden na de dag van levering en in geval van uitvoering van Werk twaalf maanden na de dag dat Hoedemakers het Project aan de Principaal heeft opgeleverd.

11.6       Indien Hoedemakers jegens de Principaal gehouden is voor geleverde zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd waren, en/of een of meer onderdelen van het Werk een garantie te verstrekken met een langere duur en/of een verder strekkende inhoud dan in het vijfde lid bedoeld, is de Wederpartij verplicht om aan Hoedemakers een gelijkluidende, langduriger en/of verstrekkender garantie te verstrekken.

11.7       Indien de Wederpartij van een derde een uitgebreidere garantie heeft gekregen dan de garanties bedoeld in het vijfde of zesde lid, dan is de hij verplicht om Hoedemakers daarvan schriftelijk in kennis te stellen en aan haar die uitgebreidere garantie te geven.

11.8       Voorafgaand aan de laatste betaling dient er overeenstemming te zijn tussen de Wederpartij en Hoedemakers over de inhoud van het garantiecertificaat. De Wederpartij zal hiertoe vóór de eerste termijn aan Hoedemakers een concept garantiecertificaat ter goedkeuring voorleggen.

11.9       Tijdens de garantietermijn is de Wederpartij verplicht om garantiegebreken die binnen de garantietermijn optreden binnen vijf werkdagen na melding hiervan door Hoedemakers te hebben hersteld.

11.10     Alle kosten verbonden aan en ten gevolge van herstel of vervanging in verband met een gebrek, waaronder mede begrepen de kosten van herlevering van zaken, ongeacht of deze voor het Werk benodigd waren, en het weer in gebruik stellen van de zaken c.q. (onderdelen van) het Werk, zijn voor rekening van de Wederpartij.

11.11     Indien de Wederpartij niet aan het bepaalde in het vierde of negende lid voldoet, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hoedemakers gerechtigd  het herstel c.q. de afhandeling zelf te verrichten of door derden te laten verrichten en alle daaraan verbonden kosten als schade op de Wederpartij te verhalen, bijvoorbeeld door middel van verrekening met de vorderingen van de Wederpartij.

11.12     Tijdens de onderhouds- en garantieperiode komen al dan niet periodieke onderhoudsbeurten voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 12: Prijs, aanneemsom en kosten

12.1       Tenzij in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn prijzen, aanneemsommen en opslagpercentages vast en exclusief btw. Er vindt geen verrekening plaats wegens stijging van lonen, prijzen en andere kostenverhogende factoren.

12.2       In geval van Levering van zaken zijn de prijzen, naast het gestelde in het eerste lid, franco en inclusief eventuele in- en uitvoerrechten. Valutaverschillen c.q. veranderingen in de wisselkoers die zich voordoen nadat tussen partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet verrekend.

12.3       De Wederpartij kan jegens Hoedemakers slechts aanspraak maken op bijbetaling vanwege kostenverhogende omstandigheden, indien en voor zover Hoedemakers jegens Principaal aanspraak kan maken op bijbetaling vanwege diezelfde kostenverhogende omstandigheden. Onder kostenverhogende omstandigheden in vorenbedoelde zin moeten worden verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de Wederpartij niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het Werk aanzienlijk verhogen. Indien de wederpartij van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij Hoedemakers hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Hoedemakers heeft het recht om de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid te vergoeden, dan wel om het Werk te beperken, vereenvoudigen of te beëindigen. In geval van beperking, vereenvoudiging of beëindiging van het Werk zal hetgeen Hoedemakers aan de Wederpartij verschuldigd is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten worden vastgesteld.

 

ARTIKEL 13: Facturering

13.1       Indien de Wederpartij aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, dient hij de overeengekomen prijs c.q. aanneemsom te factureren. Indien een termijnschema is overeengekomen dient uitvoering van de Overeenkomst en bijbehorende facturatie overeenkomstig dat schema te geschieden.

13.2       De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet op de omzetbelasting 1968. De Wederpartij dient daarenboven op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens, voor zover van toepassing, duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

 • naam, adres, en woonplaats van de Wederpartij;
 • naam, adres, en woonplaats van Hoedemakers;
 • contractnummer, werk/projectnummer, inkoopordernummer en codenummer dat op de Prestatie betrekking heeft;
 • de Prestatie en de plaats van uitvoering, waarop de factuur betrekking heeft;
 • de omschrijving van de verrichte Prestatie (of het onderdeel daarvan);
 • de mandagenstaten van de op het Werk aanwezige werknemers;
 • het tijdvak en de verrichte Prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
 • de totale prijs en/of aanneemsom, reeds ingediende bedragen en termijnnummer;
 • bankrekeningnummers;
 • G-rekeningnummer;
 • een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;
 • de door de uitvoerder van Hoedemakers voor akkoord ondertekende ontvangstbevestiging(en), werkbon(nen), opleveringsdocumenten en de toepasselijke bonnummer(s);
 • indien sprake is van onderaanneming in de zin van de ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA): de omvang van de bruto loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag, gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van loonsom en afdrachtverplichting.

13.3       Bij de factuur dient gevoegd te worden het door de uitvoerder van Hoedemakers ondertekend betalingsadvies/opdrachtbevestiging/afrekenstaat inzake de verrichte (onderdelen van de) Prestatie.

13.4       Een factuur dient uitsluitend betrekking te hebben op (onderdelen van) de Prestatie die uit de Overeenkomst voortvloeit. Voor wat betreft meerwerk dient overeenkomstig artikel 9, tweede lid, een separate overeenkomst te worden gesloten, op basis waarvan dat meerwerk afzonderlijk kan worden gefactureerd.

13.5       Facturen die niet voldoen aan de eisen die in dit artikel worden gesteld, worden niet in behandeling genomen maar geretourneerd. Hoedemakers is niet verplicht deze facturen te betalen.

 

ARTIKEL 14: Betaling en eindafrekening

14.1       Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, worden facturen die aan het gestelde in artikel 13 voldoen binnen 30 dagen na ontvangst door Hoedemakers betaald.

14.2       Hoedemakers is slechts tot betaling van facturen verplicht indien de Overeenkomst of het gedeelte van de Overeenkomst waarop de termijnbetaling betrekking heeft door de Wederpartij naar genoegen is uitgevoerd en nadat de Wederpartij, desgevraagd en indien van toepassing, heeft aangetoond dat hij de op het Werk  ingezette werknemers het hen toekomende heeft voldaan, alsmede dat hij voor deze werknemers de verschuldigde loonheffingen en sociale premies heeft voldaan.

14.3       Indien van toepassing heeft Hoedemakers het recht de ter zake van het aan de Wederpartij opgedragen Werk verschuldigde loonbelasting en sociale premies, waarvoor zij ingevolge de ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Wederpartij te voldoen door storting op diens G-rekening. Voor zover het de gestorte bedragen betreft is Hoedemakers in dat geval jegens de Wederpartij gekweten.

14.4       Indien Hoedemakers redelijkerwijs tot het oordeel komt dat door de Wederpartij ter zake van het Werk een hoger percentage aan loonbelasting en sociale premies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de Overeenkomst (zonder bijbehorende bijlagen) is bepaald, kan Hoedemakers het op de G-rekening te storten percentage wijzigen.

14.5       De Wederpartij is gehouden om binnen tien dagen na de oplevering van het Werk aan Hoedemakers de eindafrekening en de garantieverklaring in te dienen, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Hoedemakers te hebben prijsgegeven.

14.6       Onverminderd het bovenstaande kan facturering en betaling pas geschieden, nadat Hoedemakers van de Wederpartij een ondertekend en ongewijzigd exemplaar van de Overeenkomst heeft ontvangen.

14.7       Indien de Wederpartij recht heeft op vergoeding van schade wegens vertraging in de betaling, dan bedraagt die vergoeding maximaal de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vermeerderd met € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten.

14.8       Hoedemakers is gerechtigd, in geval van (dreigende) insolventie van de Wederpartij en na schriftelijke ingebrekestelling, vorderingen van leveranciers en/of onderaannemers van de Wederpartij met betrekking tot de Prestatie rechtstreeks aan die crediteur(en) te voldoen, waarvan de Wederpartij gelijktijdig wordt geïnformeerd door Hoedemakers. De vordering van de Wederpartij op Hoedemakers wordt alsdan met een gelijk bedrag verminderd, onverminderd de rechten van Hoedemakers uit hoofde van artikel 17 en 18.

14.9       Indien van toepassing is Hoedemakers gerechtigd om in geval van faillissement van de Wederpartij haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat zij van de Belastingdienst een vrijwarende verklaring heeft ontvangen, zulks ten genoegen van Hoedemakers, waaruit blijkt dat zij niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van de ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) wegens het ten onrechte niet afdragen door de Wederpartij en/of in de keten na hem komende opdrachtnemers van in de ketenaansprakelijkheidsregeling bedoelde loonheffingen en omzetbelasting. Op de curator rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van bedoelde vrijwarende verklaring.

14.10     Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen door de Wederpartij bij of na oplevering, kan Hoedemakers, zonder een beroep te doen op artikel 6:262 Burgerlijk Wetboek, gedurende de onderhoudstermijn als bedoeld artikel 11, derde lid, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of termijnen. Nadat de onderhoudstermijn is verstreken wordt het bedrag aan de Wederpartij betaald, tenzij Hoedemakers van de in artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken in welk geval zij de betaling slechts zal opschorten voor zover de tekortkoming van de Wederpartij die opschorting rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 15: Opschorting, verrekening en overdraagbaarheid

15.1       Onverminderd haar rechten krachtens de Overeenkomst of de wet, is Hoedemakers gerechtigd haar verplichtingen jegens de Wederpartij volledig op te schorten indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Hoedemakers geheel of gedeeltelijk niet nakomt of dreigt niet na te komen. Het voorgaande geldt ongeacht of de tekortkoming toerekenbaar is, of er voldoende samenhang bestaat als bedoeld in artikel 6:52 lid 1 BW, dan wel of de verplichtingen tegenover elkaar staan als bedoeld in artikel 6:262 lid 1 BW.

15.2       De Wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te verrekenen.

15.3       Onverminderd haar bevoegdheden krachtens de Overeenkomst of de wet, is Hoedemakers bevoegd om de in verband met de Overeenkomst aan de Wederpartij verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen van Hoedemakers uit hoofde van andere overeenkomsten met de Wederpartij en/of met andere tot hetzelfde concern als de Wederpartij behorende vennootschappen.

15.4       De Wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.

15.5       Het is de Wederpartij niet toegestaan zijn uit de Overeenkomst of nadere overeenkomst(en) jegens Hoedemakers voortvloeiende vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoedemakers aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen of te bezwaren. Overdraagbaarheid van voornoemde vorderingen is uitgesloten zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. Het verbod heeft aldus goederenrechtelijke werking.

ARTIKEL 16: Intellectuele eigendom en geheimhouding

16.1       Ingevolge de Overeenkomst dan wel hieruit voortvloeiende en/of hiermee verband houdende nadere overeenkomst(en) door de Wederpartij vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, bescheiden en modellen, blijven/worden eigendom van Hoedemakers, zonder dat Hoedemakers tegenover de Wederpartij tot enige vergoeding gehouden is. De Wederpartij is op het eerste verzoek van Hoedemakers tot afgifte van de hiervoor bedoelde zaken verplicht. Hoedemakers is als enig rechthebbende te beschouwen ten aanzien van het intellectuele eigendom dat ter zake deze zaken bestaat en/of gevestigd kan worden. Indien de Wederpartij, om welke reden dan ook, als rechthebbende aangemerkt kan worden, zal deze op eerste verzoek van Hoedemakers meewerken aan overdracht van het betreffende intellectuele eigendomsrecht aan haar.

16.2       De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor aanspraken wegens inbreuk op het intellectuele eigendom van derden en zal Hoedemakers alle schade vergoeden die zij zou lijden als gevolg van acties jegens Hoedemakers door gerechtigden met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht.

16.3       De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie met betrekking tot de Prestatie, waaronder mede begrepen tekeningen, modellen, constructies, schema’s, andere (bedrijfs-)informatie en know-how, die door hem in het kader van de Overeenkomst of nadere overeenkomst(en) te zijner kennis zijn gebracht of gekomen en is niet gerechtigd deze informatie voor andere doeleinden dan de Prestatie te gebruiken. Deze verplichting blijft na het einde van de Overeenkomst voortduren.

16.4       De Wederpartij komt met de door hem ter uitvoering van de Prestatie ingezette werknemers eenzelfde geheimhoudingsverplichting overeen als bedoeld in het derde lid en garandeert dat de werknemers deze verplichting nakomen.

ARTIKEL 17: Aansprakelijkheid

17.1       De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, die Hoedemakers lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door de Wederpartij van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Het voorgaande geldt ongeacht of de tekortkoming aan de Wederpartij kan worden toegerekend. Daarnaast is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst toegebracht aan andere werken en eigendommen van Hoedemakers.

17.2       Hoedemakers heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voor rekening en risico van de Wederpartij te (laten) herstellen. Tenzij elders in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van Hoedemakers kan worden gevergd, dient Hoedemakers de Wederpartij eerst de gelegenheid te geven de gebreken weg te nemen voordat zij tot dat herstel overgaat.

17.3       De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers, de Principaal en/of derden voor opgelegde (administratieve) boetes en/of (andere) strafmaatregelen in verband met het door de Wederpartij niet naleven van wet- en regelgeving en/of verplichtingen uit de Overeenkomst.

17.4       De Wederpartij vrijwaart Hoedemakers voor aanspraken van derden, waaronder mede begrepen de Principaal, voor alle gevolgen in verband met het door de Wederpartij niet naleven van wet- en regelgevingen en/of verplichtingen uit de Overeenkomst en zal Hoedemakers zo nodig schadeloos stellen. Onder aanspraken van derden als genoemd in de eerste zin, moeten tevens worden begrepen aanspraken uit hoofde van artikel 6:171 BW.

17.5       Indien de Overeenkomst met Hoedemakers door twee of meer Wederpartijen gezamenlijk is gesloten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

17.6       In geval van faillissement van de Wederpartij is Hoedemakers gerechtigd 10% van de uit hoofde van de Overeenkomst overeengekomen prijs c.q. aanneemsom aan de Wederpartij in rekening te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met de vorderingen van de Wederpartij, als vergoeding voor het feit dat Hoedemakers ten gevolge van het faillissement van de Wederpartij zijn contractuele en/of wettelijke (garantie)aanspraken in verband met (verborgen) gebreken aan de Prestatie niet zal kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft Hoedemakers het recht om haar werkelijke schade bij de Wederpartij in rekening te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met vorderingen van de Wederpartij dan wel met vorderingen van andere tot hetzelfde concern als de Wederpartij behorende vennootschappen.

17.7       Dit artikel laat de eventuele aansprakelijkheid van de Wederpartij krachtens de Overeenkomst of de wet onverlet.

 

ARTIKEL 18: Ontbinding en opzegging

18.1       Hoedemakers is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als sprake is van een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Het voorgaande geldt ongeacht de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming.

18.2       Hoedemakers is gerechtigd om de Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt:

 1. indien de Wederpartij een termijn voor de nakoming van een van zijn verplichtingen overschrijdt, of Hoedemakers uit een mededeling van de Wederpartij moet afleiden dat deze de termijn voor nakoming van een van zijn verplichtingen zal overschrijden;
 2. ingeval van (een aanvraag tot): faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, (gedeeltelijke) liquidatie, curatelestelling van de Wederpartij of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de Wederpartij garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt;
 3. indien de Wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;
 4. indien ten laste van de Wederpartij conservator of executoriaal beslag wordt gelegd;

18.3       In geval van ontbinding als bedoeld in het tweede lid heeft Hoedemakers het recht om alle schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, die hij door de ontbinding lijdt van de Wederpartij te vorderen. Deze vorderingen zijn terstond opeisbaar.

18.4       Hoedemakers zal in geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het eerste en tweede lid, gerechtigd zijn de op de bouwplaats aanwezige en door de Wederpartij gebruikte (hulp)materialen voor voltooiing het Werk te gebruiken of doen gebruiken.

18.5       Hoedemakers heeft het recht de Overeenkomst op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder opgave van redenen op te zeggen, in welk geval de Wederpartij – met uitsluiting van andere aanspraken waaronder mede begrepen aanspraken wegens gederfde winst en/of gederfde dekking van overheadkosten – recht heeft op vergoeding van de Prestatie voor zover die op het moment van de opzegging conform de Overeenkomst is uitgevoerd, op basis van de prijs c.q. de aanneemsom die is vermeld in de Overeenkomst. De in de vorige zin bedoelde vergoeding zal in geval van de uitvoering van Werk nooit meer bedragen dan het bedrag dat Hoedemakers ter zake dat door de Wederpartij uitgevoerde Werk van de Principaal heeft ontvangen.

18.6       Dit artikel laat de bevoegdheid van Hoedemakers op ontbinding of opzegging krachtens de Overeenkomst of de wet onverlet.

ARTIKEL 19: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

19.1       Alle geschillen, daaronder begrepen de geschillen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden beslecht door de geschilbeslechtende instantie als in het toepasselijke bestek of de technische omschrijving is bepaald. Indien daarin geen geschilbeslechtende instantie is overeengekomen, of indien van een toepasselijk bestek of technische omschrijving geen sprake is, worden geschillen tussen Hoedemakers en de Wederpartij, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen luidt.

19.2       In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is Hoedemakers bevoegd om een geschil te laten beslechten door de burgerlijke rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

19.3       In afwachting van een uitspraak in een geschil is de Wederpartij gehouden om de uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn op vordering van Hoedemakers en volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij door arbiter(s) of rechter(s) bij wijze van voorlopige voorziening of spoedgeschil anders is beslist.

19.4       Op de Overeenkomst en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (UN Convention on contracts on the International Sales of Goods oftewel CISG) is uitgesloten.